OFERTA


Projekty przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

W skład projektu wchodzą:
1) Zamówienie mapy do celów projektowych*

2) Wystąpienie do Zakładów Wodociągów i Kanalizacji o warunki techniczne przyłączenia do sieci*

3) Opracowanie projektu technicznego:**
a. wizja lokalna w terenie**
b. uzgodnienie trasy przyłącza w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej działających przy Ośrodkach Geodezji oraz z właścicielami działek, po których prowadzone będzie przyłącze**
c. opracowanie projektu zgodnie z wymogami poszczególnych gestorów mediów**
d. uzgodnienie projektu z gestorami sieci **
e. projekt organizacji ruchu*

* –na życzenie klienta może wykonać i koordynować w jego imieniu projektant czyli moja firma.
** – wykonuje projektant czyli moja firma

Etap projektowy trwa: 60-120 dni (podano przybliżony czas w zależności od regionu, w którym projektowane jest przyłącze wodne lub kanalizacyjne ze względu na załatwianie w urzędach mapy do celów projektowych i uzgodnień projektu).

Projekty przydomowych oczyszczalni ścieków

1) Zamówienie mapy do celów projektowych*

2) Badanie geologiczne (warunki gruntowo-wodne)

3) Wizja lokalna

4) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

5) Operat wodno-prawny

Wykonywanie adaptacji projektów typowych domów jednorodzinnych

Załatwienie wszelkich spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynków typowych, oraz budynków projektowanych, bank danych wykonawców budynków, kierowników budów, wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazu i elektrycznych, pomoc przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Aby uatrakcyjnić ofertę- katalogi domów typowych od firm architektonicznych poznanych na targach budownictwa.
 

Projekty sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowych zawierające:

1) Zamówienie mapy do celów projektowych*

2) Wystąpienie do Zakładów Wodociągów i Kanalizacji o warunki techniczne przyłączenia do sieci*

3) Badanie geologiczne (warunki gruntowo-wodne)

4) Wizja lokalna

5) Opracowanie projektu budowlanego (zakres niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę)

6) Opracowanie projektu wykonawczego ( zakres opracowania bardziej uszczegółowiony, określony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych.) ,
a. dokumentacja fotograficzna
b. przedmiar robót,
c. kosztorys inwestorski,
d. specyfikacja techniczna,
e. całość -wersja papierowa oraz wersja elektroniczna.
f. projekt organizacji ruchu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego ub wewnętrznego dla wykonawcyWykonywanie kosztorysów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym dla innych biur projektowych, lub dla osób fizycznych